Sustainability

แนวทางสู่ความยั่งยืนของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบและแนวทางกำกับกิจดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดแทรกเข้าไปเป็นหนึ่ง เดียวกับการวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ดำเนินธุรกิจบริการไอซีที (ICT=อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) มุ่งเน้นการขายและการให้บริการแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านไอซีทีที่หลากหลาย ครบถ้วน ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมุ่งมั่นการให้บริการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้านำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันในระดับสากล บริษัทผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร หุ้นส่วน คู้ค่า ที่จะนำให้บรรลุผลตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยืน ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

ในด้านบุคลากร บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทกำหนดเรื่องนี้ไว้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อนามัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค การปลูกฝังจิตในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในด้านความเป็นผู้ให้ พร้อมตระหนักในเรื่องคุณค่าของสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตขององค์อย่างยั่งยืนในทุกๆมิติให้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

    การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Shared Value ในมิติของเรา คือ

  • Share ความรับผิดชอบ
  • Share อำนาจ
  • Share การตัดสินใจ
  • Shared ความสำเร็จ
  • Share ความรู้
  • Share ผลงาน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจไอซีทีที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านไอซีทีที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า “สังคมอยู่ได้ ธรรมชาติอยู่ได้ ธุรกิจก็จะอยู่ได้….ต่างอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ตลอด 14 ปี บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพทุกๆด้าน และกำกับดูแลการดำเนินการให้นโยบายและบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งด้านการผลิตสินค้าและบริการเน้นคุณภาพที่คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ด้านบุคคลกรกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน บริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารบุคลากรฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการบริหารบุคลากรประกอบด้วยด้านต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสริมพัฒนาความรู้ การทำงานอย่างมีความปลอดภัยสุขอนามัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการเป็นผู้ให้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่มั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นมิติภายในที่จะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อมิติภายนอกอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อม และสังคม ส่งซึ่งจะผลให้มีความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังตามนโยบายโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำแผนรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดยบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมมาภิบาลและต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น โดยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่อง การเป็นกลางทางการเมือง การไม่รับสินบนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผ่านกิจกรรมต่างๆ อนึ่ง บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส และเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในนามของบริษัท ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

Many of their biggest hits still hold up and their album cuts go a little deeper than english essay tutor online free you might think