Sustainability
400-101 PDF exams 70-410 PDF exams 050-SEPROAUTH-02 PDF exams 200-120 PDF exams MB2-703 PDF exams 070-462 PDF exams 70-462 PDF exams 70-461 PDF exams 070-410 PDF exams JN0-102 PDF exams 70-411 PDF exams C_TADM51_731 PDF exams C4090-958 PDF exams 70-483 PDF exams EX300 PDF exams 070-461 PDF exams MB2-702 PDF exams MB7-702 PDF exams 220-802 PDF exams 400-101 PDF exams 646-206 PDF exams 700-501 PDF exams 70-480 PDF exams C4040-108 PDF exams MB2-701 PDF exams 070-411 PDF exams 100-101 PDF exams 640-554 braindumps 700-505 braindumps 70-457 braindumps 70-460 braindumps C2150-197 braindumps EX0-001 braindumps 070-243 braindumps 70-466 braindumps C_THR12_66 braindumps C4040-225 braindumps 1Z0-061 braindumps 70-347 braindumps C4090-452 braindumps VCP-550 braindumps 070-177 braindumps 070-412 braindumps 70-417 braindumps 70-463 braindumps 70-488 braindumps C_HANATEC131 braindumps C2090-303 braindumps C2090-614 braindumps 70-331 braindumps MB5-705 braindumps 070-247 braindumps 070-347 braindumps 070-463 braindumps 300-206 braindumps 70-243 braindumps 74-325 braindumps C2020-622 braindumps C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 Certification exam C4040-224 Certification exam C4090-450 Certification exam C4120-783 Certification exam EX200 Certification exam MB2-700 Certification exam MB3-700 Certification exam MB6-869 Certification exam OG0-093 Certification exam VCP-510 Certification exam VCP550 Certification exam 070-178 Certification exam 070-331 Certification exam 070-467 Certification exam 070-667 Certification exam 070-684 Certification exam 400-101 Certification exam 70-410 Certification exam 050-SEPROAUTH-02 Certification exam 200-120 Certification exam MB2-703 Certification exam 070-462 Certification exam 70-462 Certification exam 70-461 Certification exam 070-410 Certification exam JN0-102 Certification exam 70-411 Certification exam C_TADM51_731 Certification exam C4090-958 Certification exam 70-483 Certification exam EX300 Certification exam 070-461 Certification exam MB2-702 Certification exam MB7-702 Certification exam 220-802 Certification exam 400-101 Certification exam 646-206 Certification exam 700-501 Certification exam 70-480 Certification exam C4040-108 Certification exam MB2-701 Certification exam 070-411 Certification exam 100-101 Certification exam 640-554 Certification exam 700-505 Certification exam 70-457 Certification exam 70-460 Certification exam C2150-197 Certification exam EX0-001 Certification exam 070-243 Certification exam 70-466 Certification exam C_THR12_66 Certification exam C4040-225 Certification exam 1Z0-061 Certification exam 70-347 Certification exam C4090-452 Certification exam VCP-550 Certification exam 070-177 Certification exam 070-412 Certification exam 70-417 Certification exam 70-463 Certification exam 70-488 Certification exam C_HANATEC131 Certification exam C2090-303 Certification exam C2090-614 Certification exam 70-331 Certification exam MB5-705 Certification exam 070-247 Certification exam 070-347 Certification exam 070-463 Certification exam 300-206 Certification exam 70-243 Certification exam 74-325 Certification exam C2020-622 Certification exam C2030-283 Certification exam C2090-540 Certification exam C2180-278 test HP0-J73 test ICBB test 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-246 test 70-414 test A00-240 test C_TAW12_731 test C4030-670 test C4040-224 test C4090-450 test C4120-783 test EX200 test MB2-700 test MB3-700 test MB6-869 test OG0-093 test VCP-510 test VCP550 test 070-178 test 070-331 test 070-467 test 070-667 test 070-684 test C2020-703 test C2040-406 test C2040-407 test C2040-840 test C2050-241 test C2070-588 test C2180-400 test C4060-156 test C4090-451 test CAT-060 test CCA-410 test CLO-001 test CSSGB test CV0-001 test C2020-702 test C2020-703 test C2040-406 test 1Z0-144 PDF exams

แนวทางสู่ความยั่งยืนของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกรอบและแนวทางกำกับกิจดูแลกิจการที่ดี online essay proofreader มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดแทรกเข้าไปเป็นหนึ่ง เดียวกับการวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ดำเนินธุรกิจบริการไอซีที (ICT=อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร) มุ่งเน้นการขายและการให้บริการแบบครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านไอซีทีที่หลากหลาย ครบถ้วน ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล โดยมุ่งมั่นการให้บริการที่ดีเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้านำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันในระดับสากล บริษัทผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร หุ้นส่วน คู้ค่า ที่จะนำให้บรรลุผลตามเป้าหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยืน ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

ในด้านบุคลากร บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชนgun control argument essay โดยบริษัทกำหนดเรื่องนี้ไว้ในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร ซึ่งบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อนามัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรด้วยความเสมอภาค การปลูกฝังจิตในการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในด้านความเป็นผู้ให้ พร้อมตระหนักในเรื่องคุณค่าของสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน โดยทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตขององค์อย่างยั่งยืนในทุกๆมิติให้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

    การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Shared Value ในมิติของเรา คือ

  • Share ความรับผิดชอบ
  • Share อำนาจ
  • Share การตัดสินใจ
  • Shared ความสำเร็จ
  • Share ความรู้
  • Share ผลงาน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มุ่งมั่นเป็นกลุ่มธุรกิจไอซีทีที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้านไอซีทีที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า “สังคมอยู่ได้ ธรรมชาติอยู่ได้ ธุรกิจก็จะอยู่ได้….ต่างอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ตลอด 14 ปี บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพทุกๆด้าน และกำกับดูแลการดำเนินการให้นโยบายและบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งด้านการผลิตสินค้าและบริการเน้นคุณภาพที่คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ด้านบุคคลกรกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน บริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารบุคลากรฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการบริหารบุคลากรประกอบด้วยด้านต่างๆ อาทิเช่น การส่งเสริมพัฒนาความรู้ การทำงานอย่างมีความปลอดภัยสุขอนามัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการเป็นผู้ให้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่มั่นคงแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นมิติภายในที่จะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อมิติภายนอกอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น สิ่งแวดล้อม และสังคม ส่งซึ่งจะผลให้มีความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในรอบปี 2557 บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบน และคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังตามนโยบายโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จัดทำแผนรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) โดยบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมมาภิบาลและต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น โดยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่อง การเป็นกลางทางการเมือง การไม่รับสินบนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผ่านกิจกรรมต่างๆ อนึ่ง บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส และเมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในนามของบริษัท ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน รวมทั้งลูกค้า สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |
cheap football shirts  |