Monthly Archives: August 2016

Software-as-a-Service – บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์

        

การบริหารจัดการงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบัญชี สต็อก  สินค้า งานขาย งานทางด้านบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆล้วนแต่ต้องพึ่งพาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

            ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจอาจคุ้นเคยกับการใช้บริการซอฟต์แวร์เฉพาะทางในลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์แบบไลเซ่น (License) ซึ่งต้องติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ แน่นอนว่าซอฟต์แวร์เหล่านั้นสามารถที่จะตอบสนองการทำงานตามที่ต้องการได้ แต่ก็มีปัญหาหลายๆ ด้านที่ผู้ใช้หรือองค์กรต้องพบเจอทั้งก่อนการใช้และระหว่างที่ใช้บริการซอฟต์แวร์

ปัญหาของการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิม

            ปัญหาก่อนการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิมจะเป็นเรื่องของการวางแผนและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณด้วย เนื่องจากการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์หรือการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานซอฟต์แวร์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งควรจะต้องมีพนักงานทางด้านไอทีทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

            ถึงกระนั้นก็ตามระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์องค์กรก็ยังคงต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถควบคุมได้และทำให้การดำเนินธุรกิจต้องสะดุด ทั้งปัญหาความไม่ยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ซึ่งผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ หากต้องการจะตั้งค่าใดๆ นอกเหนือจากที่ทำอยู่จะต้องเรียกผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการให้หรือหากมีข้อมูลส่วนใดที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น แบบฟอร์มต่างๆ มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่หรือมีการกำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม จะต้องรอผู้ให้บริการเข้ามาดำเนินการแก้ไขหรืออัพเกรดซอฟต์แวร์ให้เท่านั้น นอกจากทำให้การทำงานล่าช้าแล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

Software-as-a-Service การให้บริการซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่

            ด้วยประสบการณ์และศักยภาพของการเป็นผู้ให้บริการทางด้านไอซีทีครบวงจร ได้เห็นปัญหาการใช้บริการซอฟต์แวร์ขององค์กรธุรกิจมาโดยตลอด บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Software-as-a-Service หรือ SaaS ซึ่งเป็นบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานรวมไปถึงแก้ปัญหาการใช้บริการซอฟต์แวร์แบบเดิมที่องค์กรธุรกิจต้องพบเจอมาโดยตลอด

            Software-as-a-Service คือการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนจากการที่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไปเป็นการใช้งานแบบออนไลน์ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ผ่านเบราเซอร์โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทำหน้าที่เพียงแค่แสดงผลและรับคำสั่งการทำงานเท่านั้นการประมวลผลของซอฟต์แวร์ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จะอยู่บน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา

ซอฟต์แวร์ออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยแค่ไหน

            การใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ซึ่งข้อมูลต่างๆ ขององค์กรจะถูกจัดเก็บไว้ภายใน Data Center ของผู้ให้บริการนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่หรือเป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใดในต่างประเทศใช้บริการซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในประเทศไทย ซีเอส ล็อกซอินโฟ ได้ให้บริการ Data Center มาเป็นเวลานานแล้วเช่นกัน โดยปัจจุบันมี Data Center ที่มีมาตรฐานสากลไว้รองรับและให้บริการทางด้านนี้ถึง 3 แห่ง คือ ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม ตั้งอยู่บนถนนบางรัก ที่อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก และที่อาคาร THE CLOUD ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา ซึ่งเป็นอาคาร Data Center ที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย ดังนั้นองค์กรจึงมั่นใจได้ว่า Software-as-a-Service หรือซอฟต์แวร์ออนไลน์เป็นบริการที่ดีมีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Software-as-a-Service

            ด้วยรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลให้องค์กรธุรกิจที่ใช้บริการ Software-as-a-Service ได้รับประโยชน์หลายประการ ทั้งประโยชน์ในเชิงของการลดต้นทุน คือ…

            - ลดการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ เมื่อเป็นการใช้งานออนไลน์จึงไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และไม่จำเป็นต้องจัดทำห้องเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใด ช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก

            – จ่ายค่าบริการตามขอบเขตการใช้งานจริง สามารถกำหนดขอบเขตในการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ว่าต้องการใช้บริการแค่ไหน ในส่วนใดบ้าง และจ่ายค่าบริการตามจริง ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

            - ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เมื่อไม่ต้องจัดทำเซิร์ฟเวอร์และไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์องค์กรอาจไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงานลงได้อีกทางหนึ่ง

            ประโยชน์ในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ…

            – สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา การใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ขอเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้การทำงานหรือการบริหารงานไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสำนักงานเท่านั้น

            – ไม่มีปัญหาระหว่างการใช้งาน ภายใน Data Center มีวิศวกรซึ่งมีความรู้ความชำนาญทำหน้าที่ดูแลระบบ 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน ซอฟต์แวร์จึงอยู่ในสถานะที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา

            – ซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถที่จะตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่าซอฟต์แวร์แบบเดิม รองรับระบบหรือแบบฟอร์มใหม่ๆ ของทางราชการในอนาคต และผู้ใช้บริการจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทอยู่เสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Software-as-a-Service ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีอะไรบ้าง

            ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีบริการ Software-as-a-Service เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานในทุกๆ ส่วนขององค์กรดังนี้

            – Matrix ERP ระบบการจัดการทรัพยากรในองค์กรในเรื่องการกระจายสินค้า ระบบการผลิต

ระบบัญชีและการเงิน

            – Matrix HRM ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

            – Matrix Solutions ระบบบริหารเว็บไซต์ เชื่อมโยงธุรกิจอัจฉริยะ

            – SalesMAP โปรแกรมบริหารจัดการงานขายบนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง

            – STR Account ระบบบัญชีออนไลน์

            – Hotel in One ระบบบริหารโรงแรมออนไลน์

            – more+ ระบบบริหารจัดการค้าปลีก

            – WeCloud บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์

            แต่ละซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในงานด้านนั้นๆ โดยตรง ทำให้ Software-as-a-Service ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ที่สำคัญคือหน้าจอและเมนูคำสั่งสามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้ไม่ยาก

            สนใจใช้บริการ Software-as-a-Service ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง saas@csloxinfo.net หรือ 02-263-8229

He would buy papers online for college eventually channel these feelings into work with blind faith and derek and the dominos

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ส่งมอบศูนย์ไอซีที สร้างสังคมคุณภาพ เดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข็งแรง”

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ส่งมอบศูนย์ไอซีที สร้างสังคมคุณภาพ เดินหน้าประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข็งแรง”

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบศูนย์ไอซีทีให้กับชุมชนในเขตอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลบ้านสา ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง และชุมชนบ้านสาแพะ โดยมีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ, สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง, กศน.อำเภอ     แจ้ห่ม และคณะวิศวกรรมซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นภาคีเครือข่ายที่สามารถคัดสรรการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

IMG_3805_1

โดยในปี 2558 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ไอซีที ณ บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่บริษัทจะใช้พัฒนาศูนย์ไอซีทีให้มีความพร้อม เพื่อปรับใช้กับชุมชนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอีก 3 ชุมชน ในปี 2559 ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยเข็งแรง  ซึ่งศูนย์ไอซีทีนี้บริษัทด้านสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบ Wi-Fi พร้อมอุปกรณ์การเรียนการเรียน อาทิ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง โทรทัศน์ และการอบรมให้ความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ของชุมชนได้ดี การจัดตั้งศูนย์ไอซีทีดังกล่าว บริษัทได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยต่างมีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และใน  ปี 2559 บริษัทได้สานต่อกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ไอซีทีให้เขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่มอีก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลบ้านสา ชุมชนบ้านสาแพะ และชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันและร่วมส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ภาครัฐนำระบบไอซีทีเข้ามาพัฒนาชุมชนจนกลายเป็ นระบบดิจิทัลชุมชน จนเกิดการซื้อขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนกลับไปยังชุมชนเอง

โดยครึ่งปีหลัง 2559  ซีเอส ล็อกซอินโฟ จะเร่งเน้นสร้างให้ชุมชนมีการเรียนรู้ในรูปแบบ Social Business โดยใช้ศูนย์ไอซีทีเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อยอดสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของธุรกิจสินค้า และธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ออกไป มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย ซีเอส       ล็อกซอินโฟ จะเข้าไปสนับสนุนสินค้าชุมชน รวมถึงการจัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และส่งเสริมการขายตามแนว  E-Marketing ที่จะเชื่อมโยงสินค้าชุมชนเข้าด้วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยผ่านทางภาคีเครือข่าย ในการช่วยเหลือชุมชนจัดสรรกองทุนสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งพาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังสร้างประโยชน์ให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลัก ตามที่คุณคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทางด้านไอซีทีของเรา เราให้ความสำคัญกับการให้บริการมาตรฐานสูง ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการคืนสิ่งดีดีสู่สังคมด้วย เรามีหลายโครงกาที่เป็นสื่อในการส่งต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เราชำนาญไปสู่สังคมและชุมชน เราเชื่อว่าการให้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังของชาติ เป็นการปูรากฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมองค์รวมและ ประเทศชาติ เราเชื่อว่า “สังคมอยู่ได้ ธรรมชาติอยู่ได้ ธุรกิจก็จะอยู่ได้…ต่างอยู่ได้อย่างยั่งยืน”
IMG_1296 IMG_1414 IMG_1140 IMG_3709

  buy essay net