Monthly Archives: December 2015

“กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษา”

  • ไทยคม จับมือ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ลงพื้นที่ภาคอีสาน มอบทุนการศึกษา รวม 1.2 ล้านบาท
    พร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
  • อินทัช พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังในโครงการ “ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช”

Aw_Intouch-สุรินทร์_C

กลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value-CSV) เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน ภายใต้แนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเชื่อว่าเยาวชน การศึกษา ครอบครัว และชุมชน เป็นแกนหลักสำคัญที่จะทำให้คนไทยและประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง

การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคน กลุ่มอินทัช จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษาในโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสการศึกษา” ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พื้นที่ละ 200 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมจำนวน 600 ทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยไทยคม และซีเอส ล็อกอินโฟ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อินทัชรับผิดชอบภาคเหนือ เอไอเอสรับผิดชอบภาคใต้ นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ และมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป We therefore think that iphone 5 will be delayed slightly at the very least and may see shortages all the way into 2012